Audyt energetyczny:

jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Celem audytu jest określenie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz formalnych, łącznie z określeniem ich opłacalności, czyli okresem zwrotu nakładów. Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie złożonego wniosku i pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego udziela premii termomodernizacyjnej w wysokości do 25% wartości inwestycji na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora (inwestor - właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych). Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię termomodernizacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu. Premia termo modernizacyjna jest formą pomocy Państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia.

Jak uzyskać premię:

Podstawą do ubiegania się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest, audyt energetyczny, który zawierać musi w szczególności: Dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela. Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej. Opis możliwych wariantów i usprawnień w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia. W celu uzyskania premii termomodernizacyjnej należy opracować audyt energetyczny, który zawierać musi dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela. Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej.

Wycena audytu energetycznego:

Metody wyceny, podział budynków na grupy, dodatki do wyceny. Zasady wyceny audytów energetycznych, przedmiotem, których jest termomodernizacja bryły budynku, wentylacji, systemu ogrzewania, oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zasady wyceny audytów opisane poniżej, dotyczą opracowania audytów energetycznych budynków przedmiotem których jest: termomodernizacja bryły budynku, wentylacji, systemu ogrzewania, oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie obejmują natomiast modernizacji klimatyzacji, oświetlenia. W tych przypadkach cenę określa się indywidualnie zależnie od stopnia trudności zagadnień. Na cenę audytu składają się prace związane z zebraniem danych w terenie, wizji lokalnej, rozmów z lokatorami, wykonanie niezbędnych obliczeń i przygotowaniem właściwego opracowania audytu energetycznego, w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami. Podział budynków na grupy: w zależności od stopnia skomplikowania prac podczas wykonywania audytu budynki dzieli się na grupy:

  • Grupa I - Budynki jednorodzinne wolno stojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej.
  • Grupa II - Budynki wielorodzinne, budynki internatów i hoteli, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 8 000 m3.
  • Grupa IIIA - Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8 000 m3.
  • Grupa IIIB - Budynki zaliczone do grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizacją należy rozpatrzyć w audycie budynku.
  • Grupa IV - Budynki z grupy IIIA z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.